Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aleksandra Kościelna

Medinova Aleksandra Kościelna

realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Wzrost przewagi konkurencyjnej poprzez rozszerzenie oferty usług medycyny estetycznej”.

Celem projektu jest rozszerzenie zakresu usług medycyny estetycznej.

W ramach projektu wykonywane będą innowacyjne w skali regionu zabiegi medycyny estetycznej.

Wartość projektu: 693 353,99 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 540 800,86 PLN